องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทเบทาโกร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 8 พ.ค. 2566 ]0
2 ได้จัดโครงการธรรมาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกสถานประกอบการสีเขียวเพื่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]1
3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ 2 พ.ค. 2566 ]1
4 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ อบต.นาโพธิ์ [ 2 พ.ค. 2566 ]1
5 หมายเหตุประกอบงบ การเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ อบต.นาโพธิ์ [ 2 พ.ค. 2566 ]1
6 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]0
7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 5 เม.ย. 2566 ]3
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. (สขร.1) เดือน มิ.ค. 65 [ 4 เม.ย. 2566 ]81
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ส. 2566-2570 [ 3 เม.ย. 2566 ]6
10 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]12
11 ร่วมประชุมร่วมปรึกษาหารือกับผู้รับเหมา แนวทางการดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม ในช่วงพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ [ 24 ก.พ. 2566 ]5
12 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนา กสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา” องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ก.พ. 2566 ]8
13 มอบทุนยังขี้ผู้พิการ/ ทุนยังคีบของเปราะบาง/ทุนยังชีพผู้ป่วยติดเตียง [ 22 ก.พ. 2566 ]5
14 ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 16 ก.พ. 2566 ]5
15 กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]10
16 ตามโครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 6 ก.พ. 2566 ]6
17 ตามโครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 6 ก.พ. 2566 ]6
18 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]8
19 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]12
20 แข็งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16