องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
1.1ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม


โครงการศูนย์ร่วมศึกษา ภูมิปัญญาผู้สูงวัยประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

16 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

....จัดงานโครงการศูนย์ร่วมศึกษา ภูมิปัญญาผู้สูงวัยประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกอบต.นาโพธิ์

ประธานเปิดงานโครงการและนางพรณวิภา ก้อนทองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

**กลุ่มเป้าหมาย**ผู้สูงอายุ 21 หมู่บ้าน รวม 180 คน

**วัตถุประสงค์ของโครงการฯ***

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

3.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุ

4.เพื่อส่งเสริมเน้นการสืบทอดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ

***วิทยากรที่มาให้ความรู้ทีมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน***

*******ระยะเวลาในการดำเนินงาน******

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 66

ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ย.66

ครั้งที่ 3 _

ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พ.ย.66

ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พ.ย 66

ครั้งที่ 6 วันที่ 30 พ.ย.66

ครั้งที่ 7 วันที่ 4 ธ.ค.66

ครั้งที่ 8 วันที่ 6 ธ.ค.66

ครั้งที่ 9 วันที่ 21 ธ.ค.66

ครั้งที่10 วันที่ 22 ธ.ค.6    เอกสารประกอบ

โครงการศูนย์ร่วมศึกษา ภูมิปัญญาผู้สูงวัยประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ