องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
......จดหมายข่าว/โครงการ/กิจกรรม/งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงชัย เพื่อใส่สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]10
2 คณะกรรมการ พชต.นาโพธิ์ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง [ 19 ส.ค. 2565 ]12
3 ส่งมอบบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]10
4 ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]15
5 12 สิงหาคม 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]16
6 โครงการคลองสวยน้ำใส จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม [ 8 ส.ค. 2565 ]18
7 ประชุม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 ส.ค. 2565 ]18
8 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และญาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]18
9 ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]19
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อพัฒนาการสมวัยของลูกรัก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ [ 22 ก.ค. 2565 ]25
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อพัฒนาการสมวัยของลูกรัก [ 22 ก.ค. 2565 ]18
12 กองสวัสดิการสังคมฯ ได้ตรวจสอบในระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในตำบลนาโพธิ์ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพแบบโอนเข้าบัญชีธนาคาร [ 19 ก.ค. 2565 ]18
13 มอบทุนสมทบเยียวยาให้ผู้ประสบวาตภัย บ้านหนองแหน ม.7 ,บ้านพัฒนา ม.12,บ้านใหม่หนองจาน ม.18 รวม 10 ราย [ 18 ก.ค. 2565 ]24
14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาโพธิ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายแกนนำสุขภาพในชุมชน ทั้ง 21 หมู่บ้าน [ 4 ก.ค. 2565 ]19
15 โครงการลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ [ 24 มิ.ย. 2565 ]42
16 คัดแยกขยะพิษขยะอันตราย มิ.ย. ๒๕๖๕ [ 16 มิ.ย. 2565 ]29
17 โครงการกินอย่างไร ห่างไกลโรค บริโภค อาหารปลอดภัย ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙ [ 13 มิ.ย. 2565 ]34
18 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติติการ สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว*** ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘ [ 10 มิ.ย. 2565 ]28
19 โครงการลดขยะ ลดโรคติดต่อในชุมชน บ้านคูชัย หมู่ที่ 3 [ 7 มิ.ย. 2565 ]29
20 โพธิ์ จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 พ.ค. 2565 ]45
 
หน้า 1|2|3|4