องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

               อาชีพ

                      ประชากรในตำบลนาโพธิ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก   โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  เช่น  อ้อย   มันสำปะหลัง   ข้าว  และมีการเลี้ยงปศุสัตว์  เช่น  โค  กระบือ 

                หน่วยธุรกิจ    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                       - โรงแรม                                                                          1             แห่ง

                       - ปั๊มน้ำมัน                                                                       10            แห่ง

                       - โรงงานอุตสาหกรรม                                                      1            แห่ง

                       - โรงสี                                                                              36            แห่ง