องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

                    อบต.นาโพธิ์ จะพัฒนาไปพร้อมกับทุกด้าน

                    สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง

                    จะให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

                    จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

                     จะพัฒนาพืชเศรษฐกิจในชุมชน   เช่น  อ้อย มันสัมปะหลัง                                      

พันธกิจ (Mission) 

          1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

                2.  จัดให้มีและบำรุงรักษาการประปาและไฟฟ้า

                3.  จัดให้มีและบำรุงรักษาฝายเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร

                4.  ทำสงครามยาเสพติด

                5.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                6.  บำรุงและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

                7.  บำรุงและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชน

                8.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                9.  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                1.  ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและสนับสนุนการศึกษา

                2.  การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

                3.  มีประปาและไฟฟ้าครบ  รวมทั้งมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและบาดาลเพื่อการเกษตร

                4.  มีฝายเก็บน้ำ   มีสระและระบบบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

                5.  ไม่มีผู้ผลิต   ผู้ค้า  และผู้เสพ  ยาเสพติดทุกชนิด

                6.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

                7.  ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยที่ดี   ลดการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

                8.  จัดงานประเพณีและกีฬาตำบล

                9.  เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน