องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


นางบุญญาพร เหล่าจตุรพิศ
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

นายเกรียงศักดิ์ สายหยุด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร