องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

 

นางรัศมี  สุนรกุมภ์

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายอภิสิทธิ์ อาษาวุธ

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

 
นางทัศนี  พรหมมาลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางปราณี งามศิลป์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโพธิ์นางยุภาวดี จันทร์พิมพ์
นางสาวเกศรินทร์ สมานมาก
นางสาวสุรัมภา  คงดี
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวพัชรินทร์ ภัควา   นางสาวจุฑามาศ  ทินน้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก