องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวกาญจนพรรณ  ไสยกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนุชจรินทร์  เพชรบุรมย์
นางสาวสุกัญญา คำสิงห์นอก นางอนุสรณ์ รัตเมือง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นางบานเริง  วงษาซ้าย นางสาวนิตยาพร  รามศรีดา
 นางสาวเย็นฤดี   โสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้