องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเรืองฤทธิ์  จันทร์ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-116-2538


นายประสาน  มาตรเมือง
นายสำเริง  พระศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-118-2734 โทร. 082-837-9538


นายสังคม  รัตน์รองใต้
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-576-0763


นางพรณวิภา ก้อนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-9448551-ว่าง-


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายวุฒิศักดิ์  อันทอง
นางสาวกาญจนพรรณ  ไสยกิจ
นางสาวอำพัน ศิริสม
หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 093-4625666
โทร 099-3287579 โทร 081-3800435

นางรัศมี  สุนรกุมภ์

นางบุญญาพร  เหล่าจตุรพิศ
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร 095-6476581
 
โทร 064-150678
 
 
      นายณัฐวุฒิ  ภูจิตทอง  
      ผอ.กองสวัสดิการสังคม  

โทร 098-597618