องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


 

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
  ชื่อ +  
นางพรณวิภา ก้อนทอง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  089-9448551
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
 
  ชื่อ +  
นางพรณวิภา ก้อนทอง
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  089-9448551
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
  ชื่อ +  
นางลำพอง พร้อมพรั่ง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  083-4198964
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
  ชื่อ +  
น.ส.อำพัน ศิริสม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  081-3800435
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
  ชื่อ +  
นางรัศมี  สุนรกุมภ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  095-6476581
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
  ชื่อ +  
นายณัฐวุฒิ  ภูจิตทอง
  ตำแหน่ง + ผุ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  098-597618
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
  ชื่อ +  
นางบุญญาพร  เหล่าจตุรพิศ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  064-1506758
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th