องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ได้จัด
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  ประจำปี  ๒๕๖๑

๑.  หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนี้ สาธารณภัยและอุบัติภัยต่างๆ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้และเมื่อเกิดขึ้นก็จะนำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของประชาชนหรือของทางราชการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีซึ่งนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนของตนเองและปฏิบัติงานในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภาพสามารถเข้าระงับสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ การฟื้นฟูบูรณะหลังจากภัยพิบัติผ่านไปแล้วได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัย การเสียสละตนเองตลอดจนการอยู่รวมกันได้อย่างมีเอกภาพ
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาเครือข่ายอปพร.ให้เป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานช่วยเหลือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป
 
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑  เพื่อให้อปพร. ได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ และนำมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  และความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง  อปพร. ทั้งหมด
๒.๓ เพื่อปลูกฝังให้  อปพร. มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและการช่วยเหลือหน่วยงานของทางราชการและช่วยเหลือประชาชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๔  เพื่อ  อปพร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง                 
๒.๕เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.  ได้ศึกษาเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับ  อปพร.
๒.๖ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาศูนย์ อปพร.ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารศูนย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และ อปพร.
๓.  เป้าหมาย
๓.๑  จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. รวมจำนวน ๖๐ คน
          ๓.๒  ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวนประกอบด้วย
          ๓.๒.๑  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  อปพร.
          ๓.๒.๒  อปพร.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 

 
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25