องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่
โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล
            ปัจจุบันผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของประเทศ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้น จำนวนผู้สูงอายุจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จากภาวะนี้ทำให้ เกิดความตื่นตัวและเตรียมการเพื่อรองรับและให้การดูแลประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดการดูแลเอื้ออาทรแก่ผู้สูงอายุซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่
 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมมาก่อน จนถึงวัยที่ท่านสมควรได้รับการตอบแทน โดยการดูแลและห่วงใยท่านเช่นเดียวกับสิ่งที่ท่านได้ทำมา อนึ่งเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยการอยู่ร่วมกันของคนหลายๆ กลุ่ม หลายๆภาษา หลายๆวัฒนธรรม และสังคมไทยส่วนใหญ่ก็เป็นสังคมที่เกิดจากสถาบันหลักคือสถาบันครอบครัว และลักษณะของครอบครัวไทยก็เป็นครอบครัวขนาดใหญ่อันประกอบไปด้วย ญาติผู้ใหญ่ บิดา มารดา ลูก หลาน จึงทำให้เกิดความผูกพัน และปลูกฝังให้เคารพในผู้อาวุโส หรือผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตระหนักว่า การจัดสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์  และการพัฒนาผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจและอำนาจหน้าที่สำคัญที่จะต้องให้บริการและจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควบคู่กันไป โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๖๗ ข้อ (๖)องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
              มาตรา ๑๖ ข้อ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความพร้อมในการเป็นกลไกขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
                ๓.๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
๓.๒  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเองเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
๓.๓  เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน
๓.๔  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
๓.๕  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและศูนย์กลางการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
. เป้าหมาย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รวมจำนวน ๑๐๐  คน
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25