องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ออกมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๕๖


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
นายอนันต์คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน ออกมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ทั้ง ๒๑ หมู่บ้านในเขตตำบลนาโพธิ์ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยจัดสรรเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปที่มาแสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (ก.ผ.ส.) ได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้อย่างทั่วถึงและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25