องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


เชิญร่วมงาน แห่พระประธานและบุญบั้งไฟ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
ได้จัด โครงการ ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ
                 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้ดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของชาวตำบลนาโพธิ์ คืองานประเพณีแห่พระประธานของชาวตำบลนาโพธิ์ โดยเริ่มต้นประเพณีคือ             ปี พ.ศ. ๒๕๐๐
             โดยจะมีการอัญเชิญพระพุธรูป ซึ่งเป็นประธานประจำวัดต่างๆ ภายในตำบลนาโพธิ์         จำนวน ๙ วัด แห่ไปตาม หมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลนาโพธิ์ จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นการรวมน้ำใจและประสานความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ อีทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีบุญบั่งไฟซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานให้สืบทอดไปยังลูกหลานต่อไป โดยมีการกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่าง   ๒๙-๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๖๑
2024-06-24
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07