องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


กีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ /๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
จัดโครงการ กีฬานาโพธิ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ /๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในตำบลนาโพธิ์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬานาโพธิ์คัพ ครั้งที่  ๓๑/ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาในเขตตำบลนาโพธิ์ให้สูงขึ้น   สนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด   อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจ  และเชื่อความสัมพันธ์ไมตรีอันดีของเยาวชนและประชาชนทั่วไป    ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนาโพธิ์และตำบลใกล้เคียง
2024-06-24
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07