องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการวันผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖


วัตถุประสงค์ 
-พื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
-เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม 
- เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป 
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดความสนุกสนาน 

เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเข้าร่วมงานทำกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุ จำนวน 950 คน และแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22