องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับตัวแทนสตรี (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566


วันที่ ๑๔ มิถุนายน 256๖

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับตัวแทนสตรี (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

.... โดยมี นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เปิดงานโครงการฯ

****วัตถุประสงค์ของโครงการ****

1.เพื่อให้สตรีที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป

2.เพื่อให้สตรีที่เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันพัฒนาขอให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

3.เพื่อให้สตรีที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจในชุมชนต่อไป

กลุ่มเป้าหมายตัวแทนสตรีจำนวน 21 หมู่บ้านในเขตตำบลนาโพธิ์ รวม 50 คน

****วิทยากรที่มาให้ความรู้..จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่...บรรยายเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22