องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


งานโครงการวันเกษตร และของดีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


งานจัดขึ้น ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

เกณฑ์การแข่งขันส้มตำลำซิ่ง

ผู้เข้าประกวด

 • หมู่บ้านละ ๑ ทีม
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ
 • ต้องมีที่อยู่ ภูมิลำเนาในเขตตำบลนาโพธิ์
 • ทีมละ ๔ คน

เกณฑ์การตัดสินการประกวด

- ด้านรสชาติ ๑๐ คะแนน

- ด้านลีลาท่าทางประกอบผู้ตำส้มตำ ๑๐ คะแนน

- ด้านความพร้อมเพรียงของทีม ๑๐ คะแนน

- ด้านการแต่งกายของผู้เข้าประกวดแข่งขัน ๑๐ คะแนน

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

เงินรางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน สด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นเงิน สด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงิน สด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระบือไทย เพศเมีย อายุ ๒ - ๓ ปี

ผู้เข้าประกวด

 • ต้องมีที่อยู่ ภูมิลำเนาในเขตตำบลนาโพธิ์

กระบือที่เข้าประกวด

 • กระบือไทย เพศเมีย อายุ ๒ - ๓ ปี ฟันแท้ไม่เกิน ๑ คู่ ความสูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร

เกณฑ์การคะแนน

- รูปทรงสวยงาม ๑๐ คะแนน

- ขนาดกับอายุ สัมพันธ์กัน ๑๐ คะแนน

- ผิวสีดำหรือเผือก ๑๐ คะแนน

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

 

เงินรางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน สด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นเงิน สด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงิน สด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระบือไทย เพศผู้ อายุ ๒ - ๓ ปี

ผู้เข้าประกวด ต้องมีที่อยู่ ภูมิลำเนาในเขตตำบลนาโพธิ์

 

กระบือที่เข้าประกวด

 • กระบือไทย เพศผู้ อายุ ๒ - ๓ ปี ฟันแท้ไม่เกิน ๑ คู่ ความสูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร

เกณฑ์การคะแนน

- รูปทรงสวยงาม ๑๐ คะแนน

- ขนาดกับอายุ สัมพันธ์กัน ๑๐ คะแนน

- ผิวสีดำหรือเผือก ๑๐ คะแนน

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

เงินรางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน สด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นเงิน สด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงิน สด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสินการประกวดโคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศเมีย อายุ ๒ – ๓ ปี

ผู้เข้าประกวด

 • ต้องมีที่อยู่ ภูมิลำเนาในเขตตำบลนาโพธิ์

โคที่เข้าประกวด

 • โคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศเมีย อายุ ๒ – ๓ ปี

เกณฑ์การคะแนน

- ดูรูปทรง (body conformation) ซึ่งจะบ่งบอกถึงมัดกล้ามเนื้อ ๑๐ คะแนน

- ขนาดกับอายุ (weight for age) สัมพันธ์กันหรือไม่ ๑๐ คะแนน

 • เท้าและขา (feet and legs) ๑๐ คะแนน
 • ลักษณะประจำพันธุ์ (breed character) ๑๐ คะแนน

 

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

เงินรางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน สด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นเงิน สด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงิน สด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสินการประกวดโคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศผู้ อายุ ๒ – ๓ ปี

ผู้ผู้เข้าประกวด ต้องมีที่อยู่ ภูมิลำเนาในเขตตำบลนาโพธิ์

โคที่เข้าประกวด โคลูกผสมอเมริกันบรามัน เพศเมีย อายุ ๒ – ๓ ปี

เกณฑ์การคะแนน

- ดูรูปทรง (body conformation) ซึ่งจะบ่งบอกถึงมัดกล้ามเนื้อ ๑๐ คะแนน

- ขนาดกับอายุ (weight for age) สัมพันธ์กันหรือไม่ ๑๐ คะแนน

 • เท้าและขา (feet and legs) ๑๐ คะแนน
 • ลักษณะประจำพันธุ์ (breed character) ๑๐ คะแนน

 

หลักฐานการสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

 

เงินรางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน สด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นเงิน สด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงิน สด ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวดกล้วยน้ำว้าเครือใหญ่

หลักเกณฑ์การประกวดกล้วยน้ำว้าเครือใหญ่

 • ส่งเข้าประกวดกล้วยน้ำว้า หมู่บ้านละ ๑ เครือ ต้องเป็นกล้วยน้ำว้าแก่จัด จำนวนหวี

ไม่ต่ำกว่าเครือละ ๑๐ หวี และไม่ควรมีการตกแต่ง เช่น ตัดหวี หรือผลที่ไม่ดีออก

หลักเกณฑ์การตัดสิน

ลักษณะภายนอก

๑.

ขนาด

มีเครือ หวี และผลใหญ่ จำนวนหวีในเครือและผลในหวีมาก

๒.

รูปร่างลักษณะ

มีเครือใหญ่ การเรียงตัวของหวีในเครือ และผลในหวีเป็นระเบียบ

๓.

สี

กล้วยแก่จัดจะเป็นสีเขียวอ่อน และเมือสุกจะเป็นสีเหลืองอ่อน

๔.

ความสม่ำเสมอ

ขนาดของหวีและผลสม่ำเสมอไล่เลี่ยกัน

๕.

ความดก

มีจำนวนหวีในเครือ และจำนวนผลในหวีมาก

๖.

สภาพความสมบูรณ์

สภาพภายนอกทั่วไปของเครือหวี และผล ต้องสะอาด และปราศจากโรคและแมลง หรือตำหนิอื่น ๆ หรือลักษณะที่ผิดปกติ

รางวัลประกวดกล้วยน้ำว้าเครือใหญ่

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๗๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๓๐๐ บาท

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดมันสำปะหลังหัวใหญ่

จำนวนที่ส่งเข้าประกวด

 • ส่งผลงานเข้าประกวด หมู่บ้านละ ๑ ต้น
 • โดยมันสำปะหลังต้องมีหัวมันติดสมบูรณ์ ตัดลำต้นให้เหลือยาวประมาณ ๕๐ ซม. น้ำหนักรวม

ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลกรัม

 

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความดกและความสม่ำเสมอของหัว ๑๐ คะแนน
 • น้ำหนักของหัวเฉลี่ยต่อต้น ๑๐ คะแนน
 • ปราศจากโรค – แมลง และตำหนิ ๑๐ คะแนน

รางวัลประกวดมันสำปะหลัง

 • รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๗๐๐ บาท
 • รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
 • รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๓๐๐ บาท

 

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25