องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2565


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานปลัด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาโพธิ์ .....จัดโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประธานเปิดงานโครงการฯ และนางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัด อบต.เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผู้รวมงานโครงการคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายเดือน

วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เกิดทักษะความชำนาญ ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของพื้นที่

๒.๒ เพื่อลดหรือป้องกันจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยต่อชุมชน และลดการสูญเสียให้น้อยลง

กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.นาโพธิ์ ผู้นำชุมชน จำนวน ๕๐ คน และพื้นที่จุดเสี่ยงในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11
2023-01-03
2022-12-06
2022-12-06
2022-12-05
2022-12-05
2022-11-25