องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เพื่อใส่สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กองสวัสดิการสั่งคมและคงามมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เพื่อใส่สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันวันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๕

สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาโพธิ์

โดยมีนายเรืองฤทธิ์ จันมร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธ์ เปิดงานโครงการดังกล่าวฯ เป้าหมาย ผู้สูงอายุทั้ง ๒๑ หมู่บ้านภายตำบลนาโพธิ์

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เพื่อใส่สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25