องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์


วันที่ ๒๓ มิถุนายน 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดย นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์เป็นประธานพิธีเปิด โครงการลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ กิจกรรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ให้ความรู้ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18