องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการกินอย่างไร ห่างไกลโรค บริโภค อาหารปลอดภัย ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙ ศาลาประชาคม บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙


วันที่ ๑๓ มิถุนายน 2565

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดย นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี นายก อบต.นาโพธิ์เป็นประธานพิธีเปิด โครงการกินอย่างไร ห่างไกลโรค บริโภค อาหารปลอดภัย ของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙ ศาลาประชาคม บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙ ****โดยมีกิจกรรม🍉โครงการพอเพียงสุขใจผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรง ให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ให้ความรู้ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์

2022-09-14
2022-09-07
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18