องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการในการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญมี เพชรกอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
และนางพรณวิภา  ก้อนทอง   กล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาโครงการในการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๗๐  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25