องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอย ลด คัดแยกขยะ และขยะอันตราย ณ วัดบ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒


เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
                       นายบุญมี เพชรกอง และนายเรืองฤทธิ์  จันทร์ศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอย ลด คัดแยกขยะ และขยะอันตราย ณ วัดบ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุน กรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนทุกกลุ่มวัย ประกอบไปด้วย บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ,บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗ ,บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓ ,บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙,บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙, บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘,บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๑ ,โนนสมบูรณ์,โนนเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๖และนักเรียนบ้านหนองแหน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-11
2022-11-10
2022-11-09
2022-11-01
2022-10-25