องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

วัตถุประสวค์ 
เพื่อให้เด็กทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและ ประเทศชาติ 
เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย การมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
2023-11-17
2023-11-10
2023-11-03
2023-06-21
2023-06-16
2023-06-15
2023-06-14
2023-06-06
2023-05-30
2023-05-29