องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 
นายเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี รองนายกคนที่ ๑ 
พร้อม หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ออกแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขต อบต.นาโพธิ์ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน 
2024-02-29
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-08
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-13
2023-12-30
2023-12-29
2023-12-22