องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
 


มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองสวัสดิการ
พนักงานราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ออกมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ในเขตตำบลนาโพธิ์
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยจัดสรรเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ปี ขึ้นไปที่มาแสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ รวมทั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (ก.ผ.ส.) ได้จัดทำระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้อย่างทั่วถึงและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ  และผู้ป่วย  
              ภายในตำบลนาโพธิ์ ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-13
2023-02-07
2023-02-06
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-16
2023-01-11