องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
รายงานผลกากรสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ติดต่อ - สอบถาม
 

 

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
  ชื่อ +  
นางพรณวิภา ก้อนทอง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  089-9448551
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
 
  ชื่อ +  
นางพรณวิภา ก้อนทอง
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  089-9448551
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
  ชื่อ +  
นางลำพอง พร้อมพรั่ง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  083-4198964
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
  ชื่อ +  
น.ส.อำพัน ศิริสม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  081-3800435
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
 
  ชื่อ +  
นางรัศมี  สุนรกุมภ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  095-6476581
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
  ชื่อ +  
นายณัฐวุฒิ  ภูจิตทอง
  ตำแหน่ง + ผุ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  098-597618
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th
  ชื่อ +  
นางบุญญาพร  เหล่าจตุรพิศ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  064-1506758
  อีเมล์ +  admin@tambonnapho.go.th