ร่วมขับเคลื่อนกิจการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านปทุมทอง หมู่ที่ 13

  โครงการบูรณาการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  พนักงาน ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

  ประชุมหารือการดำเนินงาน และจัดกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗