วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
23  ม.ค. 2566
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๑๕๖๖
23  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ งานจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลากพร้อมแอมป์ในตัวจำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๔ รายการ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักปลัด ( งานป้องกันฯ ) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ๒๔,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน ขนาดที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ รายการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วนราคารวมค่าติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ lnverter ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ รายการของสำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง