วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองโดน,บ้านธรรมพัฒนา,บ้านหนองคูณทอง หมู่ที่ 2,15,20 ไปบ้านไพศาล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6,บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 16,บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการต่อสัญญาจ้างจัดทำและออกแบบเว็บไซส์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการต่อสัญญาจ้าง บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) สำนักปลัด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๕ เครื่อง สำนักปลัด (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง