วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๘ แยกซ้ายทาง ไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่๖ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างมหรสพประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำตะไลหมื่นและบั้งไฟใช้ในการเปิดงาน ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการตกแต่งขบวนรถแห่บั้งไฟสวย ตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีแห่พระประธาน ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร,ถนนดิน,ถนนหินคลุก,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขยายท่อเมนน้ำประปา ตลาดกลางหนองแหนไปบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง