องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 8 คน
อาทิตย์นี้ 19 คน
เดือนนี้ 88 คน
ปีนี้ 1488 คน
ทั้งหมด 37615 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (22-08-57)
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี ๒๕๕๘
       1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 1. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ 2. เพื่อลดอัตราการป่วยของโรคติดต่อสำคัญ ...
 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลนาโพธิ์ ...
  โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒...
  มอบเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่ว...
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี ...
  มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุ ๑๐ ก.พ. ๕๘
  อบรม โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ปี ...
  มอบเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่ว...
  ประชุมปรึกษาหารือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ นาโพธ์ ...
  โครงการอบรมการผลิตอาหารสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๘
  งานวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
7 สิงหา 59 ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
ประชาคมอาเซียน ASEAN
บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด2559
[ ดูทั้งหมด ]
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.