องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  มอบนโยนายการปฏิบัติราชการ อำเภอกุดรัง
       เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นายอนันต์  คงดี   นายกอบต.นาโพธิ์  นางพรณวิภา  ก้อนทอง   ปลัดอบต.นาโพธิ์
คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ รับ การมอบนโ...
 
  มอบนโยนายการปฏิบัติราชการ อำเภอกุดรัง
  รับมอบสนามกีฬากลาง ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง
  ..แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย.. ประจ...
  ส่วนราชการ ร่วมใจ ปลูกปอเทือง เพื่อบำรุงดำเละกำจัด...
  พิธีมอบใบเกียรติบัตร... ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โ...
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒน...
  ศพด.นาโพธิ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได...
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ประจำปีงบป...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
7 สิงหา 59 ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
ประชาคมอาเซียน ASEAN
บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด2559
[ ดูทั้งหมด ]